Katowice: ZAKUP TERMINALI Z MONITORAMI LCD ORAZ SKANERÓW SPECJALISTYCZNYCH (KSIĄŻKOWYCH I DOKUMENTOWYCH)
Numer ogłoszenia: 74147 - 2009; data zamieszczenia: 12.05.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: ZAKUP TERMINALI Z MONITORAMI LCD ORAZ SKANERÓW SPECJALISTYCZNYCH (KSIĄŻKOWYCH I DOKUMENTOWYCH).

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego terminali z monitorami LCD oraz skanerów specjalistycznych (książkowych i dokumentowych) zwanych dalej sprzętem komputerowym.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych, zgodnie z poniższym podziałem:
A) w zakresie części A - skaner dokumentowy - 1 szt.
B) w zakresie części B - skaner książkowy - 3 szt.
C) w zakresie części C - terminal - 50 szt, oraz - monitor - 50 szt.
Opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A oraz 2B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępne min. na stronie internetowej Zamawiającego.
Dla ułatwienia, przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał nazwy producentów i numery produktów, które spełniają parametry techniczne wymagane przez Zamawiającego. Należy traktować je jednak jako nazwy przykładowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Opis kryteriów równoważności został zawarty z załączniku nr 2A do SIWZ.
Termin realizacji zamówienia - do 14 dni od daty otrzymania zamówienia wystawionego w wyniku zawarcia umowy, potwierdzonego przez MNiSW zezwalającego na zastosowanie 0% stawki podatku VAT.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.11.00-8, 30.23.13.00-0, 30.21.61.10-0.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 14.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
- w zakresie części A - 600,00 PLN - słownie: sześćset zł 00/100 PLN,
- w zakresie części B - 400,00 PLN - słownie: czterysta zł 00/100 PLN,
- w zakresie części C - 1.800,00 PLN - słownie: tysiąc osiemset zł 00/100 PLN.
Wadium może być wniesione:
- w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego :
ING Bank Spółka Akcyjna o/Katowice,
nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
- w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne) lub
- w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 22.05.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu DOSTOSOWANIE ZASOBU ŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ DO ROZSZERZONEGO DOSTĘPU INTERNETOWEGO - RID nr UDA-RPSL.02.02.00-00-048/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
Priorytet II - Rozwój elektronicznych usług publicznych - nr projektu 72.
(Za wyjątkiem Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP;
Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego_przedsiębiorstwa;
Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna_przedsiębiorstwa)..

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - skaner dokumentowy - 1szt..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - skanery książkowe - 3szt..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C - terminale - 50szt. oraz monitory - 50szt..