Katowice: DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH
Numer ogłoszenia: 85840 - 2010; data zamieszczenia: 25.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA CZĘŚCI KOMPUTEROWYCH I URZĄDZEŃ SIECIOWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa, montaż i uruchomienie w obiektach Zamawiającego fabrycznie nowych części komputerowych które mają współpracować z posiadanymi przez Zamawiającego urządzeniami.
Osoba dokonująca montażu jak i uruchomienia winna posiadać odpowiednią wiedzę jak i uprawnienia do dokonywania przedmiotowego montażu i uruchomienia.
Wykonawca dokona montażu oraz uruchomienia zamówionych części tylko i wyłącznie w przypadku, gdy Zamawiający poinformuje Go o takiej konieczności.
Koszty tej usługi muszą być wliczone w cenę podaną w ofercie.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A, 2B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Dostawa realizowana jest w celu naprawy i rozbudowy urządzeń posiadanych przez Zamawiającego. Aby urządzenia te pracowały poprawnie konieczny jest zakup części dedykowanych.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na następujące części:
Nr 1) część A - części komputerowe;
Nr 2) część B - urządzenia sieciowe aktywne.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna części komputerowe, których parametry techniczne są co najmniej takie same (lub lepsze), jak te, które zostały wskazane (jako przykładowe) w załącznikach nr 2A oraz 2B pod warunkiem, że będą bezbłędnie współpracowały z pracującymi u Zamawiającego jednostkami i w sieciach.
Zamawiający wymaga aby wykonawca wykonał zamówienie samodzielnie tzn. bez udziału podwykonawców.
SIWZ wraz z załącznikami dostępna jest min. na stronie internetowej Zamawiającego..

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.71.00-0, 30.23.61.10-6, 30.23.31.41-1.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: .

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zmiana treści niniejszej umowy może nastąpić wyłącznie w granicach unormowania art.144 ust.1 ustawy z dnia 29 stycznia 2004r. Prawo zamówień publicznych i pod rygorem nieważności wymaga formy pisemnego aneksu skutecznego po podpisaniu przez obie Strony.
Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji zakończenia serii produkcyjnej danego urządzenia oraz rozpoczęcia produkcji nowego modelu o wyższych parametrach technicznych, pod warunkiem kompatybilności z urządzeniem Zamawiającego.

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/node/34621
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 02.04.2010 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: 1) Uniwersytet Partnerem Gospodarki Opartej na wiedzy (UPGOW) - Program Operacyjny Kapitał Ludzki, Priorytet IV - Szkolnictwo wyższe i nauka, Poddziałanie 4.1.1 - Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
Projekt finansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego - (część A),
oraz
2) Arktyczny Klimat i Środowisko Mórz Nordyckich i Rejonu Spitsbergen - Grenlandia ze środków Polsko-Norweskiego Funduszu Badań Naukowych..

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: część A - części komputerowe.


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: część B - urządzenia sieciowe aktywne.