Katowice: DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO
Numer ogłoszenia: 16607 - 2010; data zamieszczenia: 26.01.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA DROBNEGO SPRZĘTU LABORATORYJNEGO.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego fabrycznie nowych urządzeń stanowiących drobny sprzęt laboratoryjny - zwany dalej urządzeniami.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem składania ofert częściowych. Dla ułatwienia, przy opisie przedmiotu zamówienia Zamawiający podał nazwy urządzeń, które spełniają wymagania Zamawiającego. Należy traktować je jedynie jako nazwy przykładowe.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Za równoważne Zamawiający uzna sprzęt o parametrach technicznych takich samych lub wyższych jak wskazane w SIWZ.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 6 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wymagany okres gwarancji:
1) nie mniej niż 36 miesięcy dla mieszadła magnetycznego,
2) nie mniej niż 12 miesięcy dla pozostałych urządzeń ,
- zgodnie z gwarancją udzieloną przez producenta.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN)..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5, 38.43.65.00-5, 31.00.00.00-6.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69,
40-007 KATOWICE.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 04.02.2010 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69,
40-007 KATOWICE.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Postępowanie realizowane w ramach projektu: PRAKTYCZNY KURS NOWOCZESNYCH METOD ANALIZY INSTRUMENTALNEJ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinasowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.