Katowice: DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ
Numer ogłoszenia: 64057 - 2009; data zamieszczenia: 20.04.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA APARATURY LABORATORYJNEJ.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa fabrycznie nowych urządzeń laboratoryjnych do miejsca wskazanego przez Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych z podziałem na następujące części:
w zakresie części A - wielodetekcyjny czytnik mikropłytek z wyposażeniem - 1 szt.
w zakresie części B - płuczka mikropłytek automatyczna - 1 szt.
w zakresie części C - aparat do elektroforezy z wyposażeniem - 1 szt.
Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert równoważnych.
Okres gwarancji - nie mniej niż 12 miesięcy.
Termin realizacji zamówienia wynosi - do 4 tygodni od daty zawarcia umowy.
Wykonawca zapewni pełny serwis gwarancyjny i pogwarancyjny.
Zamawiający nie dopuszcza składania ofert wariantowych.
Zamawiający nie przewiduje możliwości udzielenia zamówienia uzupełniającego.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępny min. na stronie internetowej Zamawiającego..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 38.00.00.00-5.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 3.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 28.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 30.04.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp., pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - wielodetekcyjny czytnik mikropłytek z wyposażeniem - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - płuczka mikropłytek automatyczna - 1 szt..


CZĘŚĆ Nr: 3 NAZWA: Część C - aparat do elektroforezy z wyposażeniem - 1 szt..