Katowice: DOSTAWA SERWERÓW Z WYPOSAŻENIEM I OPROGRAMOWANIEM

Numer ogłoszenia: 61844 - 2009; data zamieszczenia: 13.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA SERWERÓW Z WYPOSAŻENIEM I OPROGRAMOWANIEM
.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego serwerów z wyposażeniem oraz z oprogramowaniem.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca oprócz dostawy będzie zobowiązany do dokonania montażu, zainstalowania i uruchomienia serwerów.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2A i 2B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępnej m.in. na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych. Opis kryteriów równoważności stanowi załącznik nr 3 do Specyfikacji.
Miejsce dostawy - Instytut Informatyki Uniwersytetu Śląskiego, ul. Będzińska 39, 41-200 Sosnowiec.
Zamawiający nie dopuszcza możliwości realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców.
Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą dokonywane będą w polskich złotych (PLN).
.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.23.12.40-1.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 21.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
3.900,00 PLN - trzy tysiące dziewięćset zł 00/100 PLN
Wadium może być wniesione:
-w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego :
ING Bank Spółka Akcyjna o/Katowice,
nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
-w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne) lub
-w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
-w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL.BANKOWA 12
POK. 69, PIĘTRO III
40-007 KATOWICE
.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 23.03.2009 godzina 08:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
UL.BANKOWA 12
POK. 69, PIĘTRO III
40-007 KATOWICE
.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach projektów:
- Aktywny w szkole - aktywny w życiu zad 7.61
- Partnerzy w nauce zad 10.72
Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.