Katowice: DOSTAWA KLASTRA SERWEROWEGO RISC Z MACIERZAMI DYSKOWYMI
Numer ogłoszenia: 50493 - 2009; data zamieszczenia: 16.03.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA KLASTRA SERWEROWEGO RISC Z MACIERZAMI DYSKOWYMI.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do Zamawiającego klastra serwerowego wraz z macierzami dyskowymi.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca oprócz dostawy będzie zobowiązany do dokonania montażu klastra w szafach przemysłowych, jego uruchomienia oraz instalacji i konfiguracji systemów operacyjnych i użytkowych w miejscu wskazanym przez Zamawiającego.
Opis przedmiotu zamówienia (sprzęt oraz prace techniczne) stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia dostępny min. na stronie internetowej Zamawiającego.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Za równoważne, Zamawiający uzna urządzenia, które będą musiały działać w już istniejącej sieci serwerów SUN Uniwersytetu Śląskiego, w szczególności powinny być dopasowane do pracy w Bibliotece Uniwersytetu Śląskiego.
W przypadku, gdy Wykonawca zaoferuje sprzęt równoważny na którym nie będzie pracowało oprogramowanie systemowe lub oprogramowanie bazodanowe posiadane przez Zamawiającego, wykonawca zobowiązany jest do bezpłatnego dostarczenia równoważnego oprogramowania systemowego oraz bazodanowego(wyspecyfikowanego w załączniku nr 2 do SIWZ jako oprogramowanie do instalacji i konfiguracji) przystosowanego do systemu operacyjnego zaoferowanego przez Wykonawcę.
Oferowany klaster serwerowy wraz z macierzami musi być przystosowany do montażu w szafach przemysłowych tj. (RACK, 19).
Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wszystkich niezbędnych elementów do montażu wszystkich dostarczonych serwerów i macierzy składowych w szafie przemysłowej.
Oferowany serwer musi być fabrycznie nowy i pochodzić z bieżącej produkcji.
Termin realizacji zamówienia wynosi do 30 dni od daty otrzymania zamówienia wystawionego w wyniku zawarcia umowy.
Zamawiający nie przewiduje zawarcia umowy ramowej.
Zamawiający nie przewiduje ustanowienia dynamicznego systemu zakupów..

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.21.13.00-4.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 30.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Warunkiem uczestnictwa w przetargu jest wniesienie wadium w wysokości:
17.400,00 PLN - siedemnaście tysięcy czterysta zł 00/100 PLN,
Wadium może być wniesione:
- w pieniądzu, na rachunek Zamawiającego :
ING Bank Spółka Akcyjna o/Katowice,
nr rachunku: 29 1050 1214 1000 0022 0331 4816 lub
- w poręczeniach bankowych lub w poręczeniach spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej (zobowiązanie pieniężne) lub
- w gwarancjach bankowych lub w gwarancjach ubezpieczeniowych lub
- w poręczeniach udzielanych przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust.5 pkt. 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz.U. Nr 109, poz. 1158 z późn. zm.).
Za datę wniesienia wadium przelewem uważa się datę uznania rachunku bankowego Zamawiającego.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 31.03.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69
40-007 Katowice.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu DOSTOSOWANIE ZASOBU ŚLĄSKIEJ BIBLIOTEKI CYFROWEJ DO ROZSZERZONEGO DOSTĘPU INTERNETOWEGO - RID nr UDA-RPSL.02.02.00-00-048/08-00 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007 - 2013.
Priorytet II - Rozwój elektronicznych usług publicznych - nr projektu 72.
(Za wyjątkiem Działania 1.2. Mikroprzedsiębiorstwa i MŚP;
Poddziałania 3.1.1. Infrastruktura zaplecza turystycznego_przedsiębiorstwa;
Poddziałania 3.2.1. Infrastruktura okołoturystyczna_przedsiębiorstwa).