Katowice: NA DOSTAWĘ URZADZEŃ POMIAROWYCH - APARATURA GEOELEKTRYCZNA

Numer ogłoszenia: 41726 - 2009; data zamieszczenia: 26.02.2009
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: NA DOSTAWĘ URZADZEŃ POMIAROWYCH - APARATURA GEOELEKTRYCZNA
.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsca wskazanego przez Zamawiającego urządzeń pomiarowych.
Opis przedmiotu zamówienia stanowi załącznik nr 2 do Specyfikacji.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dokonania uruchomienia ww urządzeń.
Zamawiający nie dopuszcza realizacji przedmiotu zamówienia z dopuszczeniem składania ofert częściowych.
Okres gwarancji - nie mniej niż 12 miesięcy.
Wymagany serwis gwarancyjny i pogwarancyjny na terenie Europy.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawcy w zakresie obejmującym transport (dostarczenie) przedmiotu zamówienia do Zamawiającego. Rozliczenia finansowe dokonywane między Zamawiającym a Wykonawcą odbywać się będą w polskich złotych (PLN) lub w EURO. Dla potrzeb porównania cen ofert, Zamawiający przyjmie kurs EURO zgodnie z tabelą sprzedaży NBP z dnia otwarcia ofert.
.

II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 33.11.40.00-2, 38.42.40.00-3.

II.1.5) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: nie.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.1.7) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 42.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WARUNKI DOTYCZĄCE ZAMÓWIENIA

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium.

III.2) WARUNKI UDZIAŁU

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.


IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: nie.


IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://us.edu.pl/dzial-zamowien-publicznych.
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69
40-007 Katowice
.

IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 06.03.2009 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp. pok.69
40-007 Katowice
.

IV.3.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.3.13) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Zamówienie realizowane jest w ramach projektu UNIWERSYTET PARTNEREM GOSPODARKI OPARTEJ NA WIEDZY (UPGOW) współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.
Priorytet IV. Szkolnictwo wyższe i nauka;
Działanie 4.1, Wzmocnienie i rozwój potencjału dydaktycznego uczelni oraz zwiększenie liczby absolwentów kierunków o kluczowym dla gospodarki opartej na wiedzy;
Poddziałanie 4.1.1, Wzmocnienie potencjału dydaktycznego uczelni.
.