Katowice: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH
Numer ogłoszenia: 65836 - 2010; data zamieszczenia: 10.03.2010
OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Uniwersytet Śląski w Katowicach Dział Zamówień Publicznych , ul. Bankowa 12, 40-007 Katowice, woj. śląskie, tel. 032 3592048, faks 032 3592048.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Uczelnia publiczna.

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) OKREŚLENIE PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: DOSTAWA MATERIAŁÓW BIUROWYCH.

II.1.2) Rodzaj zamówienia: dostawy.

II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest dostawa do miejsc wskazanych przez Zamawiającego materiałów biurowych zwanych dalej materiałami.
W ramach przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany będzie do dostarczenia materiałów biurowych (łącznie z rozładowaniem i wniesieniem do konkretnego miejsca - pokoju, wskazanego przez Zamawiającego).
Zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych (A,B) zgodnie z zakresem wyznaczonym przez załącznik 2A i 2B do SIWZ.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia stanowią załączniki nr 2A i 2B do Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.
Zamawiający dopuszcza składanie ofert równoważnych.
Przedstawione w załącznikach nr 2A i 2B ilości są wielkościami maksymalnymi, jakie Zamawiający zamierza zrealizować w okresie obowiązywania umowy.
Zamawiający zastrzega sobie prawo do niewyczerpania całości przedmiotu zamówienia bez żadnych konsekwencji ze strony Wykonawcy.
Przewidywany czas obowiązywania umowy - 35 dni.
Zamówienia będą składane faksem. Faktury muszą być wystawiane zgodnie z zamówieniami, uwzględniając podział na projekty.
1) każdorazowe zamówienie określi ilość i rodzaj zamawianych artykułów biurowych oraz wskazanie projektu którego zamówienie dotyczy. Obowiązywać będzie zasada, iż na jednej fakturze nie mogą znaleźć się artykuły z różnych projektów.
2) płatność nastąpi przelewem na konto Wykonawcy po każdej zrealizowanej dostawie,
Termin dostarczenia danej partii materiałów - nie dłużej niż 5 dni roboczych od daty złożenia zamówienia.
Zamawiający dopuszcza możliwość realizacji zamówienia z udziałem podwykonawców w zakresie dotyczącym dostarczenia (transportu) materiałów biurowych do miejsc wskazanych przez Zamawiającego.
Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia wraz z załącznikami dostępna jest min. na stronie internetowej Zamawiającego.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.5) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): 30.19.00.00-7.

II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty częściowej: tak, liczba części: 2.

II.1.7) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: nie.


II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w dniach: 35.

SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM

III.1) WADIUM

Informacja na temat wadium: Zamawiający nie wymaga wniesienia wadium

III.2) ZALICZKI

III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW

III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY


III.5) INFORMACJA O DOKUMENTACH POTWIERDZAJĄCYCH, ŻE OFEROWANE DOSTAWY , USŁUGI LUB ROBOTY BUDOWLANE ODPOWIADAJĄ OKREŚLONYM WYMAGANIOM

W zakresie potwierdzenia, że oferowane dostawy, usługi lub roboty budowlane odpowiadają określonym wymaganiom należy przedłożyć:

III.7) Czy ogranicza się możliwość ubiegania się o zamówienie publiczne tylko dla wykonawców, u których ponad 50 % pracowników stanowią osoby niepełnosprawne: nie

SEKCJA IV: PROCEDURA

IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony.

IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT

IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena.

IV.2.2) Czy przeprowadzona będzie aukcja elektroniczna: nie.

IV.3) ZMIANA UMOWY

Czy przewiduje się istotne zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy: tak

Dopuszczalne zmiany postanowień umowy oraz określenie warunków zmian

Zamawiający dopuszcza możliwość dokonania zmiany postanowień zawartej umowy w stosunku do treści oferty, na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy, wyłącznie w sytuacji:
1. zaprzestania produkcyjnej danego produktu na inny o podobnych lub lepszych parametrach,
2. zmiany cen w przypadku, kiedy zmiana ta będzie korzystna dla Zamawiającego tzn. na cenę niższą, na pisemny wniosek jednej ze Stron.
3. zmiany ilości szkół do których należy dostarczyć materiały biurowe, w przypadku rezygnacji szkół z udziału w projektach (dotyczy części A),
4. zmiany miejsca dostarczenia materiałów biurowych w przypadku, kiedy w miejsce jednej szkoły do projektu przystąpi inna szkoła (dotyczy części A).

IV.4) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE

IV.4.1) Adres strony internetowej, na której jest dostępna specyfikacja istotnych warunków zamówienia: http://www.us.edu.pl/zamowienia-publiczne
Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp. ,pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.4.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: 19.03.2010 godzina 10:30, miejsce: UNIWERSYTET ŚLĄSKI
Dział Zamówień Publicznych
ul. Bankowa 12, IIIp. ,pok.69
40-007 KATOWICE.

IV.4.5) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert).

IV.4.16) Informacje dodatkowe, w tym dotyczące finansowania projektu/programu ze środków Unii Europejskiej: Przedmiot zamówienia realizowany jest w ramach:
Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki finansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego i obejmuje następujące projekty:
1) Partnerzy w nauce w ramach PO KL 2007-2013, Nr projektu: WND - POKL 03.03.04-00- 124 08; obszar realizacji projektu obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie i opolskie, oraz
2) Aktywny w szkole - aktywny w życiu, w ramach PO KL 2007-2013, Nr projektu: WND - POKL 03.03.04-00-111 08; obszar realizacji projektu obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, łódzkie i opolskie.
3) Nauczyciel zawodu z przyszłością w ramach PO KL, Nr projektu: WND-POKL 03.03.02-00-027 08; Nr umowy pomiędzy Ministerstwem Edukacji Narodowej w Warszawie a Uniwersytetem Śląskim w Katowicach: UDA-POKL 03.03.02-00-027 08-00 z 13 lutego 2009r.:obszar realizacji projektu obejmuje województwa: śląskie, małopolskie, opolskie, świętokrzyskie i łódzkie.
4) Diaprezamus - pakiet diagnostyczno-metodyczny wspierający proces orientacji zawodowej dzieci i młodzieży w ramach PO KL, Nr projektu: WND-POKL 03.04.03-00-057 08;
5) Kurs dla kierowców autokarów w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego . Nr umowy: UDA-POKL.08.01.01-24-461 08-00.
.

IV.4.17) Czy przewiduje się unieważnienie postępowania o udzielenie zamówienia, w przypadku nieprzyznania środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegających zwrotowi środków z pomocy udzielonej przez państwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które miały być przeznaczone na sfinansowanie całości lub części zamówienia: nie

ZAŁĄCZNIK I - INFORMACJE DOTYCZĄCE OFERT CZĘŚCIOWYCH

CZĘŚĆ Nr: 1 NAZWA: Część A - materiały biurowe - (159 zestawów).


CZĘŚĆ Nr: 2 NAZWA: Część B - materiały biurowe.