>>Strona główna>>
Badania
W swojej pracy naukowej poruszam zagadnienie prognozowania zjawisk meteorologicznych. Praca ta ma zarówno charakter teoretyczny, jak i praktyczny. Od strony teoretycznej zajęłam się stworzeniem modelu matematycznego prognozowania stężeń zanieczyszczeń. W części praktycznej napisałam program w języku C# oraz dzięki podjętej współpracy z Instytutem Meteorologii i Gospodarki Wodnej w Katowicach wykonałam badania na rzeczywistych danych meteorologicznych. Planowana praca doktorska stanowi kontynuację pracy magisterskiej zatytułowanej „Prognozowanie stężeń zanieczyszczeń z wykorzystaniem zbiorów rozmytych”. Praca ta będzie zawierała elementy modelowania matematycznego zjawisk rzeczywistych i wykorzystania tego procesu do uczynienia tych zjawisk bardziej przewidywalnymi.
Dodatkowo wdrażam się w tematykę związaną z fraktalami m.in w fraktalne rozpoznawanie kształtów, aby w późniejszym czasie wykorzystać metody fraktalne do prognozowania stężeń zanieczyszczeń.
Projekty badawcze
[1] Realizacja zadania 2 Stan zanieczyszczenia powietrza w Polsce i jego wpływ na jakość życia — możliwości ograniczenia skutków w ramach projektu badawczego Wpływ zamian klimatu na społeczeństwo, środowisko i gospodarkę realizowanego przez Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej, 09.2010-10.2010.
Projekty w ramach współpracy z gospodarką
[1] Modelowanie złoża węgla za pomocą nieregularnej sieci trójkątów oraz algorytmy do operacji na otrzymanym modelu, Przedsiębiorstwo Robót Geologiczno Wiertniczych w Sosnowcu, 05.2011-04.2012.