Antoni Winiarski - strona tytulowa - Antoni Winiarski's home page
 
Dr Antoni Winiarski. Aktualnie pełnione funkcje. Dr. Antoni Winiarski. Currently served positions.
Porozumienie Klubów Inteligencji Katolickiej w Polsce
Przewodniczący
Aliance of Catholic Intelligence Clubs in Poland
Chairmen
Klub Inteligencji Katolickiej w Katowicach
Członek Zarządu
Club of Catholic Intelligentsia in Katowice (KIK)
Member of the Board
Rada Ruchów Katolickich Archidiecezji Katowickiej
Członek Rady
The Council of Catholic Movements of the Katowice Archdiocese
A member of the Council
NSZZ "Solidarność"
  Członek Komisji Zakładowej Uniwersytetu Śląskiego
  Wiceprzewodniczący Regionalnej Sekcji Nauki Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
  Delegat na Walne Zebranie Delegatów Krajowej Sekcji Nauki
  Przewodniczący Komisji Rewizyjnej Sekretariatu Nauki i Oświaty Regionu Śląsko-Dąbrowskiego
Independent Self-governing Labour Union "Solidarity"
  A member of the Faculty Committee of the University of Silesia
  Vice-chairman of the Regional Science Section
of the Silesia-Dąbrowski region
  Delegate to the General Meeting of Delegates of the National Section Science
  Chairman of the Secretariat Audit Commission of 
Sciences and Education of the Silesia-Dąbrowski Region
Uniwersytet Śląski w Katowicach
Sekretarz Zespołu w Uniwersytecie Śląskim ds. realizacji projektu "Śląska BIO-FARMA. Centrum Biotechnologii, Bioinżynierii i Bioinformatyki"
University of Silesia in Katowice
  Team Secretary at the University of Silesia for 
implementation of the project "Silesian BIO-FARMA. Centrum of  Biotechnology, Bioengineering and Bioinformatics "
..
Aktualizacja: 29.01.2020 r.


Administrator strony /webmaster/: Antoni Winiarski, E-mail: antoni.winiarski@us.edu.pl,
http://prac.us.edu.pl/~awini/index.html (astronomia, fizyka, minerały, polityka, przyroda).